The Lastest icon packs

Smileys for fun Icons
Smileys for fun Icons
25 Icons - Bitmap
File Names Vol 3 Icons
File Names Vol 3 Icons
49 Icons - Vector
Computer and Web
Computer and Web
20 Icons - Vector
File Extension Names Vol 5
File Extension Names Vol 5
49 Icons - Vector
Sithic Finance
Sithic Finance
30 Icons - Vector
Strokeicon Volume 30 (Social - Free) Icons
Strokeicon Volume 30 (Social - Free) Icons
27 Icons - Vector
Social Media Icons
Social Media Icons
10 Icons - Vector
4th of July Icons
4th of July Icons
20 Icons - Bitmap
Popular Web Logos / Button
Popular Web Logos / Button
20 Icons - Vector
File Extension Names Vol 3
File Extension Names Vol 3
50 Icons - Vector
File Names Vol 2
File Names Vol 2
49 Icons - Vector
Outline Music
Outline Music
22 Icons - Vector
Strokeicon Volume 22 (Filetype)
Strokeicon Volume 22 (Filetype)
12 Icons - Vector
Miscellaneous
Miscellaneous
17 Icons - Vector
Facebook UI - Colored
Facebook UI - Colored
27 Icons - Vector
Building Vol 3
Building Vol 3
16 Icons - Vector
Round Varieties
Round Varieties
20 Icons - Bitmap
Pinterest UI - Colored
Pinterest UI - Colored
15 Icons - Vector
Major Credit Cards - Colored
Major Credit Cards - Colored
18 Icons - Vector
Map / Location - Solid Style
Map / Location - Solid Style
30 Icons - Vector